CONTACT
Str. Constantin Daicoviciu nr. 2,
Cluj-Napoca
amnhistorica@mnit.ro
amnhistorica@gmail.com
 
e-ISSN: 2783-9710
p-ISSN: 1454-1521
DOI: https://doi.org/10.54145/ActaMN
 
LICENȚĂ
 creative com 
 
INDEXATĂ
Erih
 

erih

 
cross
 
PUBLICATĂ DE
Contact
 
EDITARE TEHNICĂ ȘI TIPĂRIRE
      Contact
 
FINANȚARE
MIN CULT
DECLARAȚIE DE ETICĂ ȘI MALPRAXIS
 
Comitetul editorial
Redactorul-șef este responsabil de calitatea științifică a revistei. El/ ea supervizează toate activitățile de recenzare și editare cu scopul de a asigura succesul științific al jurnalului în domeniul de activitate. Redactorul-șef menține comunicarea cu și între membrii comitetului editorial în vederea asigurării eficienței acestuia în toate activitățile de editare.
Membrii comitetului editorial trebuie să dețină titlul științific de doctor, să aibă experiența necesară pentru a aprecia calitatea științifică a manuscriselor, să respecte standardele profesionale și etica cercetării.
Comitetul editorial mediază și asigură comunicarea optimă între recenzenți și autori. Comitetul editorial trebuie să se asigure că toate materialele trimise revistei rămân confidențiale în timpul procesului de evaluare. Comitetul editorial nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre manuscrisul propus pentru publicare altcuiva decât autorului (autorilor), recenzenților, altor consilieri editoriali și editurii.
Comitetul editorial este responsabil să decidă care dintre manuscrisele trimise revistei se impun a fi publicate pe baza evaluărilor primite de la recenzenți. Decizia de a accepta sau de a respinge o lucrare pentru publicare se bazează pe importanța, originalitatea, claritatea și relevanța sa pentru domeniul revistei.
Comitetul editorial se va îngriji ca materialele predate spre publicare, precum și întreg procesul de recenzare, editare și publicare, să nu fie grevate de prejudecăți referitoare la etnicitate, rasă, gen, sex, orientare sexuală, cetățenie, religie, ideologie politică sau alte convingeri, vârstă, dizabilități etc.
Comitetul editorial poate să respingă (retragă) articolul dacă constată că există un demers fraudulos în redactarea manuscrisului (plagiat, publicarea articolului în mai multe reviste, revendicări false privind calitatea de autor, încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor de utilizare a informațiilor, includerea de informații false – fabricate, manipulate, erori nedetectate în prealabil).
Cazurile suspecte de plagiat vor fi abordate în conformitate cu liniile directoare ale Best Practice Guidelines for Journal Editors (COPE) (vezi și https://publicationethics.org/guidance/Guidelines).
Orice încălcare a codului de etică a cercetării va fi analizată, clarificată și soluționată de către comitetul editorial.
Orice conduită ilegală sesizată în cursul procesului de evaluare sau editare, ori după publicarea volumului, trebuie adusă în atenția comitetul editorial.
În cazul în care în redactarea manuscrisului sau în procesul de recenzare a fost identificat un demers fraudulos după publicarea online și tipărirea materialului, comitetul editorial va asigura prezentarea unei dezmințiri publice, prompte, clare și obiective cu privire la aspectul sesizat și materialul științific asociat, persoana/entitatea care o inițiază, care va fi semnalată în toate mediile online în care materialul respectiv este găzduit.
 
Recenzenții
Recenzenții trebuie să corespundă următoarelor criterii: să nu aibă conflicte de interes cu autorul (autorii) sau cu comitetul editorial, să aibă experiență în domeniul articolului, să fi publicat articole și studii în domeniul respectiv.
Recenzenții trebuie să aibă experiența necesară pentru a aprecia calitatea științifică a manuscriselor, să respecte standardele profesionale și etica cercetării.
Recenzenții asistă comitetul editorial în luarea deciziilor editoriale și autorul în îmbunătățirea lucrării.
Dacă un potențial evaluator nu poate (din motive variate) evalua manuscrisul, acesta are obligația de a notifica redacția.
Comunicarea cu comitetul de redacție trebuie să rămână deschisă pe tot parcursul procesului de evaluare.
Evaluările trebuie să fie realizate în mod obiectiv.
Orice manuscris primit pentru examinare trebuie tratat cu strictă confidențialitate. Acesta nu trebuie prezentat sau discutat cu alte persoane decât cele identificate de către editori.
Critica la persoană nu este permisă.
Recenzenții trebuie să își exprime punctele de vedere în mod clar și argumentat.
Recenzenții trebuie să identifice lucrările relevante publicate care nu au fost citate de către autor.
Orice asemănare sau suprapunere între manuscrisul în cauză și orice altă lucrare publicată trebuie raportată comitetului editorial.
Recenzenții vor evalua manuscrisele în conformitate cu formularul de evaluare al revistei Acta Musei Napocensis. Historica.
 
Autorii
Autorii vor respecta etica cercetării (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf) atunci când vor redacta și propune spre publicare către Acta Musei Napocensis. Historica un material științific, evitând categoric conflictele de interes, atacul la persoană, afirmații calomnioase, opiniile/teoriile neargumentate, furtul intelectual, plagiatul (fie acesta și parțial sau autoplagiat), publicarea multiplă etc.
Autorii se vor asigura că dețin permisiunea de publicare în scris a tuturor documentelor anexe (fotografii, hărți, tabele, grafice, imagini scanate ale unor documente etc.) și trebuie să menționeze corect toate sursele folosite în articol.
Este necesară atribuirea corectă a ideilor și informațiilor dintr-un studiu, precum și semnalarea acestui aspect prin citare și referințe bibliografice complete (inclusiv la sursele online).
Folosirea instrumentelor bazate pe I.A. (precum Chat GPT sau Clarivate Research Assistant) pe parcursul cercetării este permisă doar ca metodă auxiliară (pentru identificarea unor autori și lucrări relevante, pentru reformulare sau traducere) și nu pentru generarea textului sau materialului auxiliar al articolului. Chiar și astfel de utilizări adiacente trebuie menționate în articol într-o notă de subsol corespunzătoare paragrafelor metodologice.
Toți semnatarii articolului trebuie să fi contribuit la realizarea acestuia în calitate de autori și toate persoanele care au contribuit trebuie să fie menționate drept coautori.
Atunci când autorul descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în propria sa lucrare, are obligația de a notifica cu promptitudine comitetul editorial.
Autorul poate să își retragă manuscrisul, dacă pe durata evaluării constată că are concluzii greșite, care nu pot fi remediate într-un timp scurt și necesită aprofundarea cercetării.
Autorul trebuie să coopereze cu editorii pentru corectarea sau dezmințirea erorilor identificate în lucrare.
Toate sursele de sprijin financiar care au facilitat redactarea unui material trebuie menționate. Orice conflicte financiare sau de interes care ar putea influența rezultatele cercetării trebuie anunțate.
Până în momentul predării manuscrisului autorii au luat act de existența și conținutul Acordului privind drepturile de autor.
După acceptarea lucrării pentru publicare, autorii vor semna Acordul privind drepturile de autor prin care declară pe proprie răspundere că au respectat etica cercetării, că manuscrisul este original, că nu este parţial sau integral plagiat, că acesta nu a fost publicat, nu se află sub tipar sau nu a fost trimis unei alte reviste pentru evaluare și publicare în momentul înaintării sale către Acta Musei Napocensis. Historica.
 
Soluționarea plângerilor şi apelurilor
Soluționarea plângerilor şi a  apelurilor are la bază principiile promovate de către Comitetul privind Etica Publicării (COPE).
Tipurile de plângeri care vor fi luate în considerare de către Acta Musei Napocensis. Historica se referă la: acuzaţii de abatere pre-şi post-publicare, conflicte de interes, reproducerea informaţiei, respectarea normelor de etică, proprietatea intelectuală, managementul revistei, discuţii şi corecturi post-publicare.
Acta Musei Napocensis. Historica susține și respectă cele mai înalte standarde profesionale şi de conduită etică. Sistemul de soluţionare a plângerilor şi apelurilor îi privește pe autori, recenzenţi şi alte părţi interesate și constă din:
Înaintarea plângerii se va face pe adresa poștală sau de email a redacţiei și va fi redirecționată către redactorul-şef şi comitetul editorial;
Confirmarea de primire și înregistrarea documentului în cadrul instituției Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare, de la data intrării sale în instituție;
Examinarea plângerilor se va realiza de către redactorul-şef şi comitetul editorial în mod obiectiv, asigurând confidenţialitatea părților implicate pe durata întregului proces.
Înregistrarea şi păstrarea tuturor materialelor de comunicare, a documentațiilor acţiunilor întreprinse și a soluționărilor admise va fi asigurată de către instituția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.
Răspunsul și soluționarea: un răspuns referitor la plângerea depusă va fi dat în termen de 30 de zile lucrătoare, urmărindu-se găsirea unei soluții agreate de toate părțile (în conformitate cu politica şi îndrumările etice ale revistei) în cel mai scurt timp posibil.
Apelul se va realiza doar în cazul în care rezolvarea plângerii inițiale este nemulțumitoare pentru una dintre părţile implicate. Acesta va fi depus prin procedura de înaintare descrisă mai sus, urmând să fie trimis spre analiză și soluționare Consilierului de etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.
Respectarea etapelor procedurale va asigura eficiența și transparența întregului proces în vederea menținerii integrității şi responsabilității etice şi profesionale a revistei.