CONTACT
Str. Constantin Daicoviciu nr. 2,
Cluj-Napoca
amnhistorica@mnit.ro
amnhistorica@gmail.com
 
e-ISSN: 2783-9710
p-ISSN: 1454-1521
DOI: https://doi.org/10.54145/ActaMN
 
LICENȚĂ
 creative com 
 
INDEXATĂ
Erih
 

erih

 
cross
 
PUBLICATĂ DE
Contact
 
EDITARE TEHNICĂ ȘI TIPĂRIRE
      Contact
 
FINANȚARE
MIN CULT
Drepturi de autor și licență
Autorii sunt de acord ca revista Acta Musei Napocensis. Historica să aibă dreptul de primă publicare a articolului trimis. Autorii au dreptul să publice articolul pe site-ul lor personal sau pe alte website-uri, făcând referire la prima publicare. În ceea ce priveşte licenţa, revista face referire la Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 0.4 (CC BY-NC-ND 0.4) prin care se permite descărcarea și redistribuirea, fără scop comercial, a materialelor, cu respectarea și atribuirea drepturilor de autor și fără a le fi aduse modificări.
Până în momentul predării manuscrisului autorii au luat act de existența și conținutul Acordului privind drepturile de autor și al Declarației de etică și malpraxis.
 
Depunerea manuscriselor
Manuscrisele vor fi trimise redacției pe adresele de e-mail amnhistorica@mnit.ro sau amnhistorica@gmail.com.
 
Termen de depunere
Termenul limită de predare a manuscriselor pentru numărul anului în curs este data de 30 iunie.
 
Termen de publicare
Publicarea fiecărui număr nou se va realiza până la finalul anului în curs.
 
Structura de bază a contribuțiilor științifice propuse
Articolele științifice predate trebuie să conțină: titlul, afilierea autorului, rezumatul (limbile engleză și română), cuvinte cheie (limbile engleză și română), textul lucrării, lista bibliografică, anexe tabelare, figuri și/sau planșe și lista ilustrațiilor.

 

NORME DE REDACTARE

I. Informații generale:

1. Manuscrisele vor fi predate în limba engleză.
2. Textul articolelor și tabelele anexate trebuie predate în format Microsoft Word (*.doc sau *.docx). Tabelele și graficele nu se inserează în textul articolelor, ci se predau în fișier separat (indicându-se în text poziția dorită).
3. Lucrările (text+bibliografie) vor avea între 15.000–60.000 de caractere, inclusiv spații (Times New Roman, caractere de 12 pct., spațiere rând 1,5).
4. Fiecare lucrare va fi însoțită de câte un rezumat de 200–300 de cuvinte în engleză și română (identice din punctul de vedere al conținutului).
5. Autorii vor indica câte cinci cuvinte cheie în română și engleză, pentru o mai bună încadrare tematică a lucrării propuse. Cuvintele cheie trebuie să fie concise, specifice, relevante pentru studiu, cu grad mediu de generalitate.
6. Ilustrația poate fi organizată sub formă de figuri (imagini individuale) sau planșe (colaj al ilustrației grafice sau fotografice care ocupă o întreagă pagină). Doar ilustrația cu adevărat relevantă, indicată de către autor, va fi tipărită color. Toate ilustrațiile vor fi numerotate individual (ex. Fig. 1, 2, 3; Pl. I/1, II, III) și explicate într-o listă separată. Toate figurile vor fi furnizate în format *.tiff sau *.jpg la o rezoluție minimă de 300 dpi. Planșele vor fi trimise în format *.cdr – dimensiuni pagină: Executive (18,41 × 26,67 cm), oglindă pagină: 1,9 cm stânga, 1,9 cm dreapta, 2,5 cm sus, 3,6 cm jos.
7. În prima notă de subsol (asociată numelui autorului) autorii vor furniza următoarele informații: titlu didactic/științific, grad academic, afiliere instituțională, adresă de e-mail și identificator ORCID, dacă este cazul. În cazul formulelor de mulțumire pentru sprijin științific, financiar ori logistic care a influențat definitoriu sau în ansamblu întocmirea lucrării se va insera o notă separată în directă asociere cu titlul lucrării.
8. Acta Musei Napocensis. Historica utilizează note de subsol și o listă bibliografică finală alcătuite conform unei variante adaptate a sistemului de referințe Oxford (vezi mai jos).

 

II. Referințe bibliografice

Redactarea notelor de subsol

Numărul arab, care identifică nota de subsol, este plasat după semnul de punctuație (în mod normal după punctul care închide o propoziție); dacă nota se referă numai la textul dintre paranteze, ea este plasată înainte de închiderea parantezei. Dacă se citează mai multe lucrări într-o notă, ele trebuie enumerate în ordinea cronologică a publicării (alte criterii trebuie explicate).

Exemple de citare:

» Carte, articol în publicație periodică, teză/dizertație, capitol/studiu într-un volum: numele de familie al autorului, anul de publicare, numărul paginii/paginilor.

2Fitzpatrick 2000, 20–23.

Pentru mai mult de trei autori se va folosi numele de familie al primului autor, urmat de sintagma „et alii”.

24Apor et alii 2005, 74–75.

» Ediții de texte: numele de familie al editorului, anul de publicare, numărul paginii/paginilor (opțional numărul de ordine al textului/alte date de identificare; ex. d. *, doc. *) sau abrevierea consacrată a ediției.

30Jakó 1990, 372 (d. 705).

30KmJkv, I, 372 (d. 705).

» Manuscrise și alte surse documentare în original (arhive): numele de familie al autorului (dacă este cunoscut), anul în care a fost redactat documentul (dacă este menționat/cunoscut), numărul filei/filelor.

58Chaundler 1798, folio 56.

Pentru arhivele în alte limbi decât cea engleză, păstrați denumirea integrală în limba originală – oricât de puțin cunoscută – cu excepția numelui orașului.

33Bibliothèque Nationale de France, Paris, MS fonds français 146.

89Arhivele Naționale Istorice Centrale, Bucharest, Comitetul Central – Secția Cancelarie fond, file 154/1968, folio(s), 154 (154–158).

Dacă o anumită arhivă este citată de mai multe ori, luați în considerare crearea unei abrevieri, care poate fi utilizată în locul său, menționând semnificația abrevierii în prima parte a bibliografiei (pentru abrevieri utilizate frecvent în revistă se pot consulta numerele sale anterioare).

56MNL OL, DF 245164.

63Colecția MNIT, no. C 523.

» Materiale audio, audiovizuale, site-uri web și alte date electronice:

Buletin de știri: 56BBC News, 5 Nov. 2013/BBC News [video], 5 Nov 2013.

Interviu: 32McEwen 2013.

Articol accesibil online: 43Allaby 2013.

Program TV/Video online: 83Berger 1972.

Referință online: 89“Gunpowder Plot” / Encyclopaedia Britannica.

 

Lista bibliografică

Bibliografia va fi ordonată alfabetic după numele de familie al autorului principal sau al editorului lucrării citate. Se recomandă împărțirea listelor bibliografice mai lungi în categorii unitare de surse, cum ar fi, de exemplu, surse primare și secundare. De asemenea, se poate face o listă separată de manuscrise și documente.

Titlurile publicațiilor periodice nu se vor abrevia. Totodată, nu se va trece locul apariției și instituția care publică/a publicat respectiva publicație.

Exemple de citări frecvente:

» Cărți de autor și volume:

Fitzpatrick 1999     S. Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary: Soviet Russia in the 1930s, Oxford 1999.

Baker 1990            J. H. Baker, An Introduction to English Legal History (3rd edn.), London 1990.

Apor et alii 2005    B. Apor, J. C. Behrends, P. Jones, E. A. Rees (eds.), The Leader Cult in Communist Dictatorship: Stalin and the Eastern Bloc, New York 2005.

Atunci când se citează retipăriri și ediții facsimile, trebuie incluse detaliile privind publicarea originalului, în special data publicării, dacă a trecut o perioadă semnificativă de timp între prima ediție și retipărirea ei. Dacă retipărirea are același loc de publicare și aceleași detalii despre editor ca originalul, ele nu trebuie repetate:

Gibbon 1974          E. Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, with introduction by Ch. Dawson, 6 vols., London 1910; repr. 1974.

Dacă cartea citată este o traducere, numele traducătorului este plasat după titlu și marcat prin „tr.”.

Bischoff 1990        B. Bischoff, Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages, tr. D. Ó Cróinín and D. Ganz, Cambridge 1990.

Martorell 1984       J. Martorell, Tirant lo Blanc, tr. with foreword by D. H. Rosenthal, London 1984.

» Ediții de texte vechi/ colecții de documente:

Jakó 1990/KmJkv   Zs. Jakó (ed.), A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, vol. I (1289–1556), Budapest 1990.

Rettegi 1970          Gy. Rettegi, Emlékezetre méltó dolgok, ed. with introduction and explanatory notes by Zs. Jakó, Bukarest 1970.

» Articole în periodice:

Terry 1993             S. Meiklejohn Terry, Thinking about Post-Communist Transitions: How Different Are They?, Slavic Review, 52/2 (Summer, 1993), 333–337.

» Capitol/articol într-un volum:

Davies 2005           S. Davies, Stalin and the Making of the Leader Cult in the 1930s. In: B. Apor, Jan C. Behrends, P. Jones, E. A. Rees (eds.), The Leader Cult in Communist Dictatorship: Stalin and the Eastern Bloc, New York 2005, 29–46.

» Teze și disertații:

Thorne 2012          M. Benjamin Thorne, The Anxiety of Proximity: The “Gypsy Question” in Romanian Society, 1934–1944 and Beyond, Ph.D. thesis, Indiana University, Bloomington 2012.

» Manuscrise și alte surse documentare. Dacă manuscrisul are un titlu distinct, el trebuie citat cu litere cursive.

Chaundler 1798      T. Chaundler, Collocutiones, Balliol College, Oxford, MS 288, Exchequer accounts, Dec. 1798, Cheshire Record Office, E311.

Deținătorul colecției sau al arhivei. Pentru arhivele în alte limbi decât cea engleză, păstrați în limba originală toate detaliile – oricât de puțin cunoscute – cu excepția numelui orașului.

Bibliothèque Nationale de France, Paris, MS fonds français 146.

Arhivele Naționale Istorice Centrale, Bucharest, Comitetul Central – Secția Cancelarie fonds, file 154/1968, folio(s), 154 (154–158).

Colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Contemporană fonds, document no. C 523.

Pentru abrevierile arhivelor:

Colecția MNIT       Colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Contemporană fonds.

MNL OL, DF         Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltára, Budapest, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (dacă sursa arhivistică este disponibilă online, se notează adresa web și data accesării: https://archives.hungaricana.hu/hu/charters, accessed 12 May 2021).

» Materiale audio, audiovizuale, site-uri web și alte date electronice:

Ca regulă generală pentru citarea surselor electronice se vor avea în vedere regulile bibliografiei tradiționale, dar cu notarea adresei şi a subdirectoarelor, urmate de data accesării documentului. Pentru articole indexate în baze de date se adaugă și codul doi.

Articol accesibil online

Allaby 2013           M. Allaby, “Feathers and Lava Lamps,” Oxford Reference (2013), http://www.oxfordreference.com/page/featherslavalamps, accessed 9 Nov. 2013.

Articol publicat într-o revistă online

Druin 2002            A. Druin, The Role of Children in the Design of New Technology, Behaviour & Information Technology, 21/1 (2002), 1–25. doi:10.1080/01449290110108659.

Referință online

“Gunpowder Plot” / Encyclopaedia Britannica       “Gunpowder Plot,” Encyclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/249505/Gunpowder-Plot, accessed 5 Nov. 2013.

Când cităm materiale audiovizuale, video sau emisiuni, cele trei elemente cheie care trebuie incluse sunt: titlul, însoțit de o identificare a materialului citat, detalii despre difuzare sau producție, inclusiv o dată cronologică, și o scurtă descriere a suportului, cu excepția cazului în care acest lucru este deja clarificat de context sau de o rubrică din bibliografie.

Buletin de știri

BBC News [video], 5 Nov 2013   BBC News, “Inside India’s Mars Mission HQ” [video] (5 Nov. 2013), http://www.bbc.co.uk/news/world-24826253, accessed 5 Nov. 2013.

Interviu

McEwen 2013        S. McEwen, “Tan Twan Eng Interview: ‘I Have No Alternative but to Write in English’,” The Spectator (20 May 2013), http://blogs.spectator.co.uk/books/2013/05/tan-twan-eng-interview-i-haveno-alternative-but-to-write-in-english/, accessed 9 Nov. 2013.

Program TV

Berger 1972           J. Berger, Episode 1, Ways of Seeing, BBC (1972), https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk, accessed 9 Nov. 2013.

 

III. Alte recomandări de stil (elemente cu utilizare frecventă)

1. Elipsele sunt o serie de puncte (...) care indică omiterea unor cuvinte din fragmentul citat sau că o parte a unui text lipsește sau este ilizibilă. Cuvintele omise sunt marcate cu trei puncte succesive așezate între paranteze rotunde: Political language (...) is designed to make lies sound truthful.
2. Parantezele
► parantezele rotunde ( ) sunt utilizate pentru digresiuni și explicații, pentru traduceri, pentru a da și extinde prescurtările și pentru a adăuga referințe sau variante: Zimbabwe (formerly Rhodesia); TLS (Times Literary Supplement); £ 2 billion ($ 3.1 billion) sau He hopes (as we all do) that the project will be successful.
► parantezele pătrate [ ] sunt utilizate, în principal, pentru comentarii, corecții sau traduceri făcute de un autor sau editor: They [the Lilliputians] rose like one man.
3. Ghilimele
► pentru un citat încorporat (text scurt sau text mai lung, dar integrat paragrafelor sau frazelor lucrării) se utilizează ghilimele duble (și nu litere cursive); ghilimelele simple se întrebuințează pentru citare în cadrul altei citări: “Have you any idea,” he said, “what ‘red mercury’ is?”.
► dacă textul citat depășește în lungime 60 de cuvinte sau patru-cinci rânduri, se folosește citarea în bloc sau evidențiată: citatul va fi redat ca un paragraf separat, situat cu un rând mai jos, retras de la marginea din stânga a textului; în această situație nu se folosesc ghilimele.
4. Literele cursive
► pentru redarea intratextuală a titlurilor (lucrări scrise, opere de artă).
► pentru accentuarea și evidențierea unor elemente exprimate la interiorul unor fraze, valori semantice modificate sau diferite de cele uzuale (efectele dramatice nu sunt recomandate).
► pentru termeni izolați (nu citate!) proveniți din altă limbă, în special, pentru cei arhaici, specifici limbajului istoric sau de specialitate al unui domeniu de cercetare (forme arhaice, termeni latini, tipologici/tehnici, toponimie istorică etc.).
5. Forma datelor
► datele sunt exprimate în numerale cardinale (zi, lună, an, fără punctuație internă): 2 November 2003.
► secolele și mileniile se trec cu litere și nu cu cifre.
► decadele se notează cu cifre când este vorba despre delimitare temporală (the 1920s) și cu litere când este vorba despre un interval bine individualizat cu implicații sociale, culturale, politice (the Twenties).